Politica de confidentialitate

Cazare Bourbon Vama Veche este alcatuit din urmatoarea entitate:

“Cazare Bourbon Vama Veche, cu sediul in Vama Veche, Romania, administrat de INFINIT FASHION ATELIER SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, cu sediul in B-dul Iancu De Hunedoara, Nr. 37, Sc. C, Et. 2, Ap. 11, Sect. 1, Bucuresti, Romania, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/7086/2015 si CUI RO 34639891. Pentru locatia Cazare Bourbon Vama Veche, operatorul INFINIT FASHION ATELIER SRL poate fi contactat prin e-mail: office@cazarebourbonvamaveche.ro si/sau la telefon: +4 0722 117 300” 

Toti operatorii de mai sus, prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul

www.cazarebourbonvamaveche.ro.

Cazare Bourbon Vama Veche colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu site-ul.

Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte si a formularului de contact, se colecteaza numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon (optional).

Datele furnizate voluntar de persoana interesata de serviciile Cazare Bourbon Vama Veche sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau dupa caz, telefonica, cu privire la oferta solicitata pentru care persoana vizata si-a manifestat interesul. In scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail.

Cazare Bourbon Vama Veche poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Cazare Bourbon Vama Veche pentru a imbunatati serviciile oferite clientilor sai. De asemenea, poate colecta involuntar in alte informatii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.cazarebourbonvamaveche.ro, precum adresa IP. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri si temeiuri legale)

Cazare Bourbon Vama Veche prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.cazarebourbonvamaveche.ro, in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

• in baza consimtamantului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind activitatile grupul de firme Cazare Bourbon Vama Veche sau serviciile oferite, la cererea sa voluntara (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte pentru training-uri/cursuri);

• in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;

• in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor nostri si pentru a ne imbunatati serviciile oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.cazarebourbonvamaveche.ro sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de grupul de firme Cazare Bourbon Vama Veche, fiecare utilizator sau dupa caz, client, si-a exprimat consimtamantul ca grupul de firme Cazare Bourbon Vama Veche sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor nationale in vigoare;

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Cazare Bourbon Vama Veche va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Cazare Bourbon Vama Veche isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Cazare Bourbon Vama Veche nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.cazarebourbonvamaveche.ro, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Cazare Bourbon Vama Veche (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii)) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala Cazare Bourbon Vama Veche sau a angajatilor acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Cazare Bourbon Vama Veche ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Cazare Bourbon Vama Veche.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate deCazare Bourbon Vama Veche, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Cazare Bourbon Vama Veche nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Cazare Bourbon Vama Veche prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizata se va adresa Cazare Bourbon Vama Veche, prin operatorul care administreaza locatia respectiva, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la sediul social/punctul de lucru corespunzator, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa contact@cazarebourbonvamaveche.ro.

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidentialitate, Cazare Bourbon Vama Vecheva publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind datele colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Hotel Bourbon 3***

Str. DELFINULUI, NR 7
Vama Veche

Date de contact

Urmărește-ne pe Facebook